Voorwaarden | Achtergrond | Links | Contact

Voorwaarden

Algemeen Betalingen Afspraken Vragen & klachten Kledingvoorschrift Vraag & Antwoord
 

Algemeen

Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen de osteopaat van Praktijk voor Osteopathie Almere en haar patiŽnten.

Terug naar boven

Betalingen

Behandelkosten

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. De bij de patiŽnten in rekening te brengen tarieven voor behandeling worden bepaald aan de hand van de daarvoor, door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF), vastgestelde richtlijnen. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen na de behandeling voldaan te worden. U kunt in onze praktijk betalen via een pinautomaat of contant betalen. De kosten bedragen Ä 85 per consult. Voor behandeling aan huis geldt een toeslag van Ä 15 per consult.

Gefactureerde betalingen

Gefactureerde betalingen (allťťn na overleg) dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per bankopdracht, pinbetaling of contant door de patiŽnt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

In gebreke blijven

Bij niet betalen door de patiŽnt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of bij oninbaar blijken van de bankmachtiging is de patiŽnt van rechtswege in verzuim en brengt Osteopathie Almere de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de patiŽnt in rekening over de periode dat de patiŽnt met volledige betaling in verzuim blijft.

Verzuimregeling

Indien de patiŽnt in verzuim verkeert is de osteopaat gerechtigd verdere behandeling op te schorten ofwel van de patiŽnt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Incassomaatregelen

Voorts is de osteopaat gerechtigd, wanneer de patiŽnt in verzuim verkeert, incassomaatregelen jegens te patiŽnt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen alsdan voor rekening van de patiŽnt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

Vergoedingen

Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kunt u meer informatie krijgen wat betreft vergoedingen. De situatie wordt daar per zorgverzekeraar zo overzichtelijk mogelijk weergegeven. De voorwaarden voor osteopathie vergoedingen kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.

Indien uw zorgverzekeraar niet in de lijst vermeldt staat, informeer dan zelf bij uw eigen zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij u dit in ieder geval te controleren bij uw verzekeraar aan de hand van uw polis. Osteopathie Almere en de NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

Aansluiting

Praktijk voor Osteopathie Almere is geregistreerd bij de NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie) en lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Terug naar boven

Afspraken

Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daarvoor bestemde patiŽntenafsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiŽnt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door de patiŽnt te worden afgezegd.

Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn behouden wij het recht voor om 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiŽnt in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiŽnt gereserveerde tijd geen andere patiŽnt wordt behandeld.

De door of vanwege de osteopaat afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiŽnt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Terug naar boven

Vragen & klachten

Regeling

Vragen en reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dan wel klachten over de verrichtte behandeling(en), dient de patiŽnt binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot de osteopaat te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patiŽnt wordt daardoor niet opgeschort, ook niet wanneer de patiŽnt een klacht indient bij het NVO, NOF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van de osteopaat (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Klachtencommissie

Erkende osteopaten staan geregistreerd bij de NOF of het NRO. Het register van de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is er voor elk van de beroepsregisters een klachtencommissie die de belangen van u als patiŽnt behartigt. Voor het NRO is het telefoonnummer 0118-617448 en het telefoonummer voor de NOF is 035-6210084.

Terug naar boven

Kledingvoorschrift

Wij verzoeken de dames en heren degelijk ondergoed tijdens de behandeling te dragen. Dat wil zeggen geen string en de dames gaarne met beha.

Ook verzoeken wij u liefst geen parfum of eau de toilet op te doen voorafgaand aan de behandeling.

Het is prettig om een badlaken mee te nemen waar u of uw kind op kan liggen tijdens de behandeling.

Terug naar boven

Copyright © 2018 Osteopathie Almere