Voorwaarden | Achtergrond | Links | Contact

Voorwaarden

Algemeen Betalingen Afspraken Vragen, Klachten en Privacy Kledingvoorschrift Vraag & Antwoord
 

Algemeen

Deze betalings- en behandelvoorwaarden maken integraal onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen de osteopaat van Praktijk voor Osteopathie Almere en haar patiënten.

Terug naar boven

Betalingen

Behandelkosten

De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. De bij de patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling worden bepaald aan de hand van de daarvoor, door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) en de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF), vastgestelde richtlijnen. De kosten voor een osteopatisch consult of een osteopatische behandeling in onze praktijk dienen direct na afloop van de behandeling voldaan te worden. U kunt in onze praktijk betalen via een pinautomaat of contant betalen. De kosten bedragen € 85 per consult. Voor behandeling aan huis geldt een toeslag van € 15 per consult.

Gefactureerde betalingen

Gefactureerde betalingen (alleen na overleg) dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur per bankopdracht, pinbetaling of contant door de patiënt te geschieden. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.

In gebreke blijven

Bij niet betalen door de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur of bij oninbaar blijken van de bankmachtiging is de patiënt van rechtswege in verzuim en brengt Osteopathie Almere de wettelijke rente over het verschuldigde factuurbedrag bij de patiënt in rekening over de periode dat de patiënt met volledige betaling in verzuim blijft.

Verzuimregeling

Indien de patiënt in verzuim verkeert is de osteopaat gerechtigd verdere behandeling op te schorten ofwel van de patiënt te verlangen deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand en/of de aard van de verdere behandeling zich hiertegen verzet.

Incassomaatregelen

Voorts is de osteopaat gerechtigd, wanneer de patiënt in verzuim verkeert, incassomaatregelen jegens te patiënt te treffen, dan wel derden hiermee te belasten. Alle met de incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten, komen alsdan voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 50,- exclusief omzetbelasting.

Vergoedingen

Via de website van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Osteopathie kunt u meer informatie krijgen wat betreft vergoedingen. De situatie wordt daar per zorgverzekeraar zo overzichtelijk mogelijk weergegeven. De voorwaarden voor osteopathie vergoedingen kunnen zowel per verzekeraar als per polis verschillen.

Indien uw zorgverzekeraar niet in de lijst vermeldt staat, informeer dan zelf bij uw eigen zorgverzekeraar. Om zekerheid te krijgen over vergoeding adviseren wij u dit in ieder geval te controleren bij uw verzekeraar aan de hand van uw polis. Osteopathie Almere en de NVO zijn niet verantwoordelijk voor eventueel afwijkende informatie.

Aansluiting

Praktijk voor Osteopathie Almere is geregistreerd bij de NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie) en lid van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Osteopathie).

Terug naar boven

Afspraken

Afspraken die worden gemaakt worden in beginsel genoteerd op de daarvoor bestemde patiëntenafsprakenkaart. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door de patient te worden afgezegd.

Minderjarige kinderen.

Behandeling van minderjarige kinderen, jonger dan 16 jaar, vindt plaats in bijzijn van één van de ouders of verzorgers. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien één van de ouders een toestemmingsverklaring heeft ondertekend om de behandeling zonder begeleiding te laten plaatsvinden.

Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn behouden wij het recht voor om 50% van het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patient in rekening te brengen, wanneer in de voor de patiënt gereserveerde tijd geen andere patient wordt behandeld.

De door of vanwege de osteopaat afgezegde afspraken worden verzet naar een nader tussen partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt kan in dit geval geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

Terug naar boven

Vragen, Klachten en Privacy

Regeling facturering

Vragen en reclamaties betreffende de in rekening gebrachte tarieven, dient de patient binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk tot de osteopaat te richten. Echter, de betalingsverplichting van de patient wordt daardoor niet opgeschort, ook niet wanneer de patient een klacht indient bij het NVO, NOF of andere instantie, tenzij de beweerdelijke tekortkoming van de osteopaat (gedeeltelijke) opschorting rechtvaardigt.

Klachtencommissie

Erkende osteopaten staan geregistreerd bij de NOF of het NRO. Het register van de Nederlandse Osteopathie Federatie (NOF) en het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) houden ieder toezicht op het functioneren van haar leden en staan borg voor een veilige en kwaliteitsvolle behandeling.

Voor eventuele klachten over de behandeling is er voor elk van de beroepsregisters een klachtencommissie die de belangen van u als patiënt behartigt. Voor het NRO is het telefoonnummer 0118-617448 en het telefoonummer voor de NOF is 035-6210084.

Terug naar boven

Privacy

Privacybeleid van Praktijk voor Osteopathie Almere

Doelstelling privacybeleid

Volgens de aankondigingen van de doelstelling in de privacyverklaring worden gegevens van bezoekers van de website, verzoeken om informatie verwerkt.

De doelstelling is het voldoen aan de wettelijke bepalingen die gelden voor het werken met persoonsgegevens in het algemeen en in de gezondheidszorg in het bijzonder en te voldoen aan de eisen gesteld aan het vergaren, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens, het beheren en het beheersen van de risico's op het gebied van de gegevensbescherming.

Organisatie van de gegevensbescherming van:
Praktijk voor Osteopathie Almere
gevestigd te Almere
telefoon 06-55132333
Email (Hier klikken om een email te sturen)

Dhr. Joppe ten Brink (praktijkhouder) verwerkingsverantwoordelijke en verwerkingsuitvoerder

hij is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens en het in acht nemen en respecteren van de privacygevoeligheid van alle gegevens. Hij draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Belanghebbenden
De ter beschikking gestelde gegevens dienen het belang van:
patiënten - conform wetgeving WGBO, Wkkgz en AVG
de medewerkers - volgen van de juiste richtlijnen
bezoekers van de website - informatievoorziening

Proces
Het beleidsproces bestaat uit de volgende onderdelen, gebaseerd op de risico's:
- De werkplek: ruimte, kasten, voorzieningen
- De systemen: e-mail, internet, servers, wachtwoorden
- De medewerkers: in dienst, uit dienst
- De diensten van: schoonmaker, accountant, webmaster

1 Privacybeleid en privacyverklaring
Intern is een privacybeleid gepubliceerd.
Voor de belanghebbenden binnen en buiten de Osteopathiepraktijk is een privacyverklaring gepubliceerd.

2 Datalekregistratie
Een datalekregistratie is opgesteld om vast te stellen wat de oorzaak was, de gevolgen en met wie werd gecommuniceerd en wat werd gedaan om herhaling te voorkomen.

3 Verwerkingsregister
Het verwerkingsregister werd opgesteld. Daarin staan de organisatiegegevens, contactpersoon (verantwoordelijk voor gegevensbescherming) en contactgegevens. Tevens de categorieen persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt en aan wie ze eventueel worden verstrekt. Tenslotte wordt informatie opgenomen over de bewaartermijn van deze gegevens en hoe deze zijn beveiligd.

4 Verwerkersovereenkomst met de leveranciers
Een verwerkersovereenkomst werd opgesteld met de leverancier van software-aanbieder, de accountant (salarisadministratie) en externe systeembeheerder/ IT-adviseur.

5 Functionaris Gegevensbescherming (FG)
De praktijkhouder is benoemd tot verwerkingsverantwoordelijke.

6 Onderzoek privacyrisico's
Bij nieuwe/gewijzigde gegevensverwerking zal een privacyonderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld bij nieuwe software-implementatie en/of websitegebruik. (PIA)

7 Beveiliging
De gegevens staan op een beveiligde locatie en worden regelmatig gebackupt.
De veiligheid van de domeinnaam is gecheckt.
De website heeft een SSL certificaat.
De papieren patientgegevens bevindt zich in een afsluitbare ruimte
De digitale patientgegevens bevinden zich op een beveiligde locatie.
Vertrouwelijke gegevens worden beveiligd verstuurd.
Ieder kwartaal zullen wij bovengenoemde punten controleren en zo nodig bijsturen.

Voor bezoekers van onze website
Osteopathiepraktijk maakt geen gebruik van cookies. Gegevens van bezoekers van de website worden niet opgeslagen.
Het doel is te informeren over het vakgebied Osteopathie en de praktijk.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om de vragen te verwerken en aan de verzoeken te voldoen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde gegevensdragers van de praktijk. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Derden
De door ons verkregen informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in acht te nemen en te respecteren.

Privacyverklaring

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid;
Praktijk voor Osteopathie Almere garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site en van de gegevens die wij van u noteren als u bij ons onder behandeling bent. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.(huisarts, specialist, BIG verpleegkundigen, zorgverzekeraars, landelijke database van onze beroepsgroep en overige BIG zorgverleners)

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze medische (BIG geregistreerde) dienstverlening, legt Praktijk voor Osteopathie Almere gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, uw BSN nummer en uw verzekeringsnummer en maatschappij). De NOF-geregistreerden van Praktijk voor Osteopathie Almere gebruiken deze gegevens voor de uitvoering van hun geneeskundige, osteopathie gerelateerde, handelingen.
Hiernaast worden gegevens verzameld over uw aandoening waarvoor u bij ons onder behandeling bent en eventuele relevante co-morbiditeiten.
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.

Beveiliging en bewaartermijn
De verstrekte medische gegevens worden beveiligd opgeslagen.
De praktijk bewaart de gegevens conform de wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe toestemming hebt verleend.

Privacybeleid andere websites
Op onze website www.(osteopathie-almere).nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over uw rechten en ons privacybeleid?
Stuur dan een mail naar ons email adres. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.

Wijzigingen privacy beleid
Wij behouden ons te allen tijde het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

Terug naar boven

Kledingvoorschrift

Wij verzoeken de dames en heren degelijk ondergoed tijdens de behandeling te dragen. Dat wil zeggen geen string en de dames gaarne met beha.

Ook verzoeken wij u liefst geen parfum of eau de toilet op te doen voorafgaand aan de behandeling.

Het is prettig om een badlaken mee te nemen waar u of uw kind op kan liggen tijdens de behandeling.

Terug naar boven

Copyright © 2024 Osteopathie Almere